¨logo Facebook Logo YouTube Logo Instagram

Pravidla Soutěže

Pořadatel Soutěže

Pořadatelem soutěže je Nadace Jedličkova ústavu, IČO 25691872, se sídlem Na Topolce 1713/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen Pořadatel), ve spolupráci s partnerem, společností Auto Palace Butovice s.r.o., IČO 25689401, se sídlem Bucharova 1186/16, Praha 5.

Místo a konání Soutěže

Soutěž (losování) je součástí akce Běh pro Jedličku, která se koná dne 15. 6. 2023 ve Vyšehradských sadech – Vyšehrad 161, 12800 Praha 2

Účast v soutěži

Účastníkem Soutěže se stává každá zletilá fyzická osoba, která je zaregistrována jako platný účastník běžeckého závodu Běh pro Jedličku.   

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele či osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Nebo

Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé a manželky, bratranci a sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele v adoptivním vztahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka ze Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže, jehož chování odporuje pravidlům dobrých mravům.

Hlavní výhra

Osobní vůz Hyundai Tucson s plnou nádrží na víkend zdarma od společnosti Auto Palace s.r.o.

Mechanismus soutěže

Soutěžící se do Soutěže zapojí registrací v závodu Běh pro Jedličku a dále svojí osobní účastí při losování výherní ceny.

Každý registrovaný účastník závodu Běh pro Jedličku starší 18 let (vyjma rodinných příslušníků Pořadatele závodu) obdrží startovní číslo, které bude zároveň losovacím. Všechna losovací čísla budou vložena do losovacího boxu a následně zástupce pořadatele či host vylosuje výherní lístek. Číslo výherního lístku bude Pořadatelem přečteno a výherce bude vyzván k převzetí výhry. Pokud se výherce nedostaví (výzva bude opakována 3x) je pořadatel oprávněn vylosovat další výherní lístek a vyzvat nového výherce hlavní ceny.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel i podmínek Soutěže, výhru i dobu trvání Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv celou Soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit či přerušit a to bez jakéhokoliv nároku na odškodnění.

Výhra je právně nevymahatelná.

O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se Soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výhry.

Právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší.

Pořadatel nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků závodu.

Účastník/výherce souhlasí, že Pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat fotodokumentaci, obrazový a zvukový záznam z vyhlášení a předání výhry.

Pravidla soutěže jsou zveřejněny na internetové stránce Běh pro Jedličku | běh pro dobrou věc (behprojedlicku.cz).

© 2024 Nadace Jedličkova ústavu

vyrobila mevia.cz